Ang Ingledene House ay isinasaayos sa mga sumusunod na organisasyon:Ang May Karapatang Magbigay ng Pahintulot
Mga Propesyonal sa Pagbibigay ng Pahintulot Karapat-dapat na mga Pamantayan
Mga Petsa sa Huling Inspeksyon

Elektrisidad
www.niceic.org www.highlightelectrical.com BS7671 NIC Certificate Enero-2009
L2 Mga Alarma ng Sunog
www.theit.org www.highlightelectrical.com L2 Fire Alarm BS5839 Certificate Enero-2009
Mga Ilaw sa panahon ng Kagipitan
www.theit.org www.highlightelectrical.com BS5266, BSEN 1838, BSEN 50172 Enero-2009
Pampatay sa Sunog
www.ifeda.org Bourne Fire Protection ifeda certificate # R00317 Abril-2008
Lisensya para makabinta ng Alak at Makapagbibigay ng Kasiyahan para sa mga bisita
www.culture.gov.uk www.bournemouth.gov.uk/business/Public_Protection/Licensing/default.asp Certificate # BH100617 Abril-2008
Pagpaplano www.planningportal.gov.uk
www.planning.bournemouth.gov.uk

http://coastal-construction.co.uk/

Application Reference 2008-22208-B implemented with appropriate Building regulations
Agosto-2008
Mga Pagsusuri sa Mapanganib na Sunog www.hse.gov.uk www.bournemouth.gov.uk/business/public_protection Onsite Logbook palaging ginagawa
Pagsusuri sa Siguridad at Kalinisang
www.hse.gov.uk www.bournemouth.gov.uk/business/public_protection No requirement less 5 employees hindi na kailangan
Lisensya sa Bahay na Maraming Umuukopa www.communities.gov.uk www.bournemouth.gov.uk/business/public_protection HMO License # 04/795 Setyembre-2007
Pagkain at Pangkalinisan www.scoresonthedoors.org.uk www.bournemouth.gov.uk/business/public_protection 5 Star Gold Award certificate #116754 Setyembre-2007
Bisitahin ang Britanya
www.enjoyengland.com www.qualityintourism.com 2 Star Guest House Oktubre-2008
Kaligtasan sa Paggamit ng Gas
www.hse.gov.uk
www.trustcorgi.com

http://coastal-construction.co.uk/
Corgi ref # 214559 Gas Safety Certificate
Enero-2009
Pangunahing Lunas sa Pagtatrabaho
www.hse.gov.uk www.sja.org.uk Certificate # 0200531 Enero-2003
Payment Card Industry Data Security Standards
https://www.pcisecuritystandards.org
www.streamline.com
www.ico.gov.uk Registration # Z1997152
Nov-2009
CCTV monitoring
Data Protection Act 1998
www.ico.gov.uk
www.ico.gov.uk  Registration # Z1997152
Nov-2009
ABTA Health and Safety Resort Check (ARC)
www.arc.travel
www.argenthands.co.uk/
Health and Safety Audit by Argent.
March 2009